top of page
Library

Papers and Publications

Here, we are listing some of both our own publications and other interesting papers that are worth reading.

Papers related to ISO 12354 and building acoustic

We are below listening papers realted to ISO 12354 and other interesting building acoustic papers. Please click the link on each title to view the papers.

Conference paper on the database for calculations of sound insulation in existing Swedish rental houses, written by Simmons. The BASTIAN-database has been expanded with about 170 constructions. Read the paper!

Conference paper on sound insulation calculations in buildings with CLT-frame and raised floor from Granab, with new input data based on extensive comparisons with field and laboratory measurements. Written by Simmons, read the paper!

In this paper, the performance of a 180 mm concrete slab is calculated for various flanking conditions and input data for a floating floor is established and compared with in situ measurements. A 3 dB prediction margin to a required performance appears reasonable.

This report presents the results of a study performed for the building companies Skanska and NCC with support from SBUF The Development Fund of the Swedish Construction Industry and the national Swedish project AkuLite - Acoustics and vibrations in light weight buildings.
 
The report is a slightly extended version of the report for SBUF project 12311 with a Swedish summary and an annex with the questionnaire in English. The questionnaire will be further developed within the European COST Action TU 0901 Integrating and Harmonizing Sound Insulation Aspects in Sustainable Urban Housing Constructions. Please contact the authors for further information and guidance on the use of the questionnaire.

COST TU0901 considered the main tool to be an acoustic classification scheme for dwellings – implying definition of a number of quality classes – combined with knowledge about housing constructions complying with the class criteria.

The findings from COST TU0901 are presented in two books with the joint main title “Building acoustics throughout Europe”. Volume 1 describes the background, the current situation and the main findings from the working groups. Volume 2 consists of country chapters describing thenational housing stock,  construction types and related sound insulationperformance in countries involved in COST TU0901.

COST TU0901 considered the main tool to be an acoustic classification scheme for dwellings – implying definition of a number of quality classes – combined with knowledge about housing constructions complying with the class criteria.

The findings from COST TU0901 are presented in two books with the joint main title “Building acoustics throughout Europe”. Volume 1 describes the background, the current situation and the main findings from the working groups. Volume 2 consists of country chapters describing thenational housing stock,  construction types and related sound insulationperformance in countries involved in COST TU0901.

In this paper, extensive data in terms of field measurements and questionnaire surveys from in total 46 building objects of various constructions have been compiled. A number of single number quantities,  standardized by ISO as well as alternatives, are compared concerning their correlation against the  subjectively rated annoyance responded by the residents. The statistical evidence for a 50Hz limit was  found to be small considering the total database but when the lightweight buildings were analyzed by their own, the importance of frequencies below 100Hz became clearer.

The purpose of this paper is to investigate to what extent fully furnished rooms for residential purposes affect the reverberation time. Measurements are conducted using the integrated impulse response method in two empty and furnished bedrooms of different construction. Due to the potential errors in the reverberation time measurement, sound pressure level was measured for comparison. No statistically significant absorption difference due to furniture could be found at frequencies below 50 Hz, neither for the measured reverberation times nor the difference in sound pressure level. As a consequence, impact sound insulation may be evaluated without any reverberation measurement below 50 Hz.

The thesis summarizes results of research on the uncertainty of standardized methods applied in the field of building acoustics, with respect to calculations as well as to measurements. Eight published papers are appended to the thesis. It also gives references to relevant research that has been published in this field of interest, to give the reader a wider outlook.

Articles in Swedish

We are below listening papers on various topics written in Swedish. If you are able to read it, or if you have the energy to translate it, we think you will find the papers noteworthy and worth it.

Resultaten från AkuTimber, AkuLite och Aku20 har nu sammanställts. Fältmätningar och enkäter i sammanlagt 38 flerbostadshus med skilda stomsystem har analyserats. Resultaten ger en tydlig rekommendation om hur byggreglernas krav på stegljudsnivå i bostäder bör justeras. Man får god samstämmighet mellan hur störda boende känner sig av stegljud och mätresultat med den vanliga stegljudsmaskinen om frekvensområdet utvidgas ned till 25 Hz för att ta mer hänsyn till de allra lägsta frekvenserna (dunsljuden).

I denna artikel presenteras några nya delresultat från forskningsprojektet AkuTimber. Det förefaller finnas en del indikationer på att isoleringen mot stegljud vid låga frekvenser kan vara bristfällig även i nya trähus byggda med ”modern” teknik. Det är fortfarande nödvändigt att ställa tydliga krav på begränsning av lågfrekvent stegljud i nya bostadshus.

Branschorganisationen Svenskt Trä skrev i ett pressmeddelande i september 2018: ”Uppfattningen att trä- och limträkonstruktioner får problem med störande ljud är en myt, det visar både forskning och praktisk erfarenhet. Ändå lever myten kvar.” Resultat från flera stora forskningsprojekt pekar tvärtemot på att människor upplever stegljudsisoleringen som sämre i ett nybyggt trähus än i ett nytt betonghus, trots att mätvärdena i båda husen med marginal uppfyller kraven i Boverkets byggregler.

I detta papper diskuteras Boverkets remissförslag om fler bindande krav, inkluderat upprättande av bullerskyddsdokumentation. Kraven föreslås gälla utan hänsyn till osäkerheter, vilket innebär att man måste ha en uppfattning om hur tillförlitliga resultaten av beräkningar och mätningar är för att kunna välja en rimlig marginal. Hur ska projektörer analysera och åtgärda olika situationer? Läs mer om detta i artikeln.

I denna artikel diskuteras osäkerheten i beräkningar av ljudisolering i hus med olika typer av byggnadsstomme. Jämförelsen tyder på att det behövs mer forskning, särskilt när det gäller indata för material och hur knutpunkter mellan byggnadselement i trä dämpar utbredningen av ljud i en KL-stomme.

Det sker mycket arbete inom byggakustiken nu, som kommer att påverka husbyggnadsbranschen. Det pågår forskning på olika håll i Europa, Kanada, Nya Zeeland och Australien. Forskningen samordnas i två EU/COST-nätverk samtidigt som standarder revideras inom ISO och CEN. I denna artikel beskrivs läget kortfattat och några förändringar som kan bli aktuella diskuteras.

Nordtestprojektet om ny mätmetod för stomljudseffekt är också färdigt och metoden NT ACOU 117 finns på Nordtests hemsida www.nordtest.info. BASTIAN-databasen har uppdaterats i augusti 2009 med indata för ett antal stomljudskällor. Indata märkta med A-weighted... är ordnade så, att beräknad L'n,w Ci50-2500 är lika med den A-vägda ljudtrycksnivån för stomljudskällan, med hänsyn till stomljud i frekvensområdet 25-5000 Hz. För nu fungerar detta enbart med betongväggar eller bjälklag, men mätmetoden har en instruktion för mätning på lätta konstruktioner. Värdet gäller då bara för den provade konstellationen.

Ny databas med ljudisolering i gamla konstruktioner, anpassade till beräkning enligt SS-EN 12354 (BASTIAN). Abonnenter på databasen får denna databas med abonnemanget utan merkostnad.

Läs även SBUF rapporten här.

Kan lätta bjälklag ge lika bra ljudisolering som betongbjälklag?

I denna artikel diskuteras skillnader mellan lätta och tunga bjälklag ur ljudsynpunkt. Analysen visar att tunga bjälklag i dagsläget är det säkraste alternativet där det ställs höga ljud-krav. Lätta bjälklag ger erfarenhetsmässigt en osäker funktion i byggnad, även om laboratoriemätningar för vis-sa bjälklagstyper kan visa på goda egenskaper. En annan slutsats är att rubrikens fråga behöver formuleras på ett annat sätt. För att kunna erbjuda effektiva lösningar bör man beakta hela byggnadsstommens funktion. Detta gäller både tunga och lätta bjälklag.

Keramiska golvbeläggningar blir allt vanligare i bostäder och lokaler. Att sådana golvbeläggningar ej kan bidra till att dämpa stegljud har länge varit känt. På marknaden finns ett antal olika system för dämpning.

”Akustikfrågorna är hanterliga!” Så inleddes föredraget om ljud på betongbyggnadsdagen 2001 i Göteborg. Med ett antal exempel visades hur standarder och effektiva beräkningsverktyg kan användas för att styra byggprocessen så att rätt ljudmiljö i byggnad kan
uppnås. Standarderna och datorprogrammen underlättar för alla parter: -byggherren kan välja samordnade ljudkrav/ljudklass, projektören kan räkna på olika lösningar, entreprenören får tydliga förutsättningar och instruktioner, materialleverantören kan arbeta mot rätt kravspecifikation och kontrollorganet kan följa upp resultatet. Alla kan arbeta med samma termer och definitioner vilket  minskar risken för missförstånd. Ljudfrågorna behöver alltså inte vara svåra att hantera.

bottom of page